Wereldwijde verzending vanuit Duitsland

Verbruiksartikelen van alle grote printfabrikanten

Gegevensbescherming

§ 1. Algemeen

Uw persoonlijke gegevens (bijv. titel, naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, bankgegevens, creditcardnummer) worden door ons alleen verwerkt in overeenstemming met de bepalingen van de Duitse wet op de gegevensbescherming en de wet op de gegevensbescherming van de Europese Unie (EU). Naast de verwerkingsdoeleinden, ontvangers, rechtsgronden, bewaartermijnen, informeren de volgende voorschriften u ook over uw rechten en de persoon die verantwoordelijk is voor uw gegevensverwerking. Dit privacybeleid is alleen van toepassing op onze websites. Als u via links op onze site wordt doorverwezen naar andere sites, informeer u dan daar over de respectieve omgang met uw gegevens. 

 

§ 2 Gegevensverwerking voor de uitvoering van het contract
(1) Doel van de verwerking

Uw persoonlijke gegevens, die u ons tijdens het bestelproces ter beschikking stelt, zijn vereist voor het sluiten van een contract met ons. U bent niet verplicht om uw persoonsgegevens te verstrekken. Zonder uw adres kunnen we u de goederen echter niet sturen. Voor sommige betaalmethoden hebben we de nodige betalingsgegevens nodig om deze door te geven aan een door ons ingeschakelde betalingsdienstaanbieder. De verwerking van uw gegevens die tijdens het bestelproces zijn ingevoerd, is daarom bedoeld om het contract uit te voeren.

Als u ons een aanvraag stuurt per e-mail, via een contactformulier enz. voordat het contract wordt gesloten, zullen wij de op deze manier ontvangen gegevens verwerken om precontractuele maatregelen uit te voeren en uw vragen over onze producten te beantwoorden.

(2) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 b) AVG.

(3) Categorieën ontvangers

Betaaldienstverleners, verzenddienstverleners, hostingproviders, mogelijk goederenbeheersystemen, mogelijk leveranciers (dropshipping).

(4) Bewaartermijn

We bewaren de gegevens die nodig zijn om het contract af te handelen totdat de wettelijke garantie en, indien van toepassing, contractuele garantietermijnen zijn verstreken.

We bewaren de gegevens die vereist zijn volgens het handels- en belastingrecht voor de wettelijk bepaalde termijnen, meestal tien jaar (vgl. § 257 HGB, § 147 AO).

De gegevens die zijn verwerkt om precontractuele maatregelen uit te voeren, worden gewist zodra de maatregelen zijn uitgevoerd en er duidelijk geen contract is gesloten. 

 

§ 3 Webanalyse met Google Analytics
(1) Doel van de verwerking

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde "cookies", tekstbestanden die op uw computer worden opgeslagen en een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken. De door de cookie gegenereerde informatie over uw gebruik van deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Als IP-anonimisering op deze website is geactiveerd, wordt uw IP-adres vooraf door Google ingekort binnen lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. In opdracht van de exploitant van deze website zal Google deze informatie gebruiken om uw gebruik van de website te evalueren, om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en om andere diensten met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren.

(2) Wettelijke basis

De wettelijke basis voor deze verwerking is artikel 6 lid 1a) AVG.

(3) Categorieën ontvangers

Google en zijn gelieerde ondernemingen.

(4) Overdracht naar een derde land

Google Ireland Limited is een dochteronderneming van Google LLC. Google LLC is gevestigd in de VS (1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043) en is gecertificeerd voor de Amerikaans-Europese gegevensbeschermingsovereenkomst "Privacy Shield", die de naleving van het in de EU geldende gegevensbeschermingsniveau garandeert.

(5) Bewaartermijn

14 Plezier

(6) RECHT VAN BEZWAAR

U kunt de opslag van cookies voorkomen door uw browsersoftware dienovereenkomstig in te stellen; wij wijzen u er echter op dat u in dat geval eventueel niet alle functies van deze website volledig kunt gebruiken. U kunt ook voorkomen dat Google de door de cookie gegenereerde en op uw gebruik van de website betrekking hebbende gegevens (inclusief uw IP-adres) en deze gegevens door Google verwerkt door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: afmelden

U kunt het verzamelen ook voorkomen door een opt-out-cookie in te stellen. Als u de toekomstige verzameling van uw gegevens bij uw bezoek aan deze website wilt voorkomen, klik dan hier: Google Analytics uitschakelen

 

§ 4 De PayPal-transactie
Houd er rekening mee dat alle PayPal-transacties onderhevig zijn aan het PayPal-privacybeleid:

https://www.paypal.com/de/webapps/mpp/ua/privacy-full 

 

§ 5 Informatie over cookies
(1) Doel van de verwerking

Op deze website worden technisch noodzakelijke cookies gebruikt. Dit zijn kleine tekstbestanden die niet permanent in of door uw internetbrowser op uw computersysteem worden opgeslagen. Deze cookies maken het bijvoorbeeld mogelijk om meerdere producten in een winkelwagen te plaatsen.

Andere cookies blijven permanent en herkennen uw browser bij een volgend bezoek. Met deze cookies kunt u bijvoorbeeld uw wachtwoorden voor een klantaccount permanent opslaan.

(2) Wettelijke basis

De rechtsgrondslag voor deze verwerking is artikel 6 lid 1 f) AVG.

(3) Gerechtvaardigd belang

Ons gerechtvaardigd belang is de functionaliteit van onze website. De gebruikersgegevens die door technisch noodzakelijke cookies en de hier beschreven langetermijncookies worden verzameld, worden niet gebruikt om gebruikersprofielen aan te maken. Dit beschermt uw belang bij gegevensbescherming.

(4) Bewaartermijn

De technisch noodzakelijke cookies worden meestal verwijderd als de browser wordt afgesloten. Permanent opgeslagen cookies hebben een verschillende levensduur, van enkele minuten tot enkele jaren.

(5) RECHT VAN BEZWAAR

Als u niet wilt dat deze cookies worden opgeslagen, deactiveer dan de acceptatie van deze cookies in uw internetbrowser. Dit kan echter leiden tot een functionele beperking van onze website. U kunt ook op elk moment permanent opgeslagen cookies verwijderen via uw browser. 

 

§ 6 Uw rechten als betrokkene
Als er persoonsgegevens door u worden verwerkt, bent u een betrokkene in de zin van de AVG en heeft u tegenover ons als verantwoordelijke de volgende rechten:

 

  1. recht op informatie

In het kader van artikel 15 AVG kunt u informatie opvragen over uw door ons verwerkte persoonsgegevens. 

  1. Recht op rectificatie

Als de informatie over u niet (meer) correct is, kunt u een correctie aanvragen in overeenstemming met artikel 16 AVG. Als uw gegevens onvolledig zijn, kunt u om aanvulling vragen. 

  1. Recht op verwijdering

U kunt verzoeken om verwijdering van uw persoonsgegevens onder de voorwaarden van artikel 17 AVG. 

  1. Recht op beperking van verwerking

In het kader van de vereisten van artikel 18 AVG heeft u het recht om een ​​beperking van de verwerking van de op u betrekking hebbende gegevens te eisen. 

  1. Recht op dataportabiliteit

Volgens artikel 20 AVG heeft u het recht om de persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te vragen. 

  1. Recht om de toestemmingsverklaring in te trekken op grond van de wet op de gegevensbescherming

Volgens artikel 7, lid 3 AVG heeft u het recht om uw toestemmingsverklaring op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming te allen tijde in te trekken. Dit doet geen afbreuk aan de rechtmatigheid van de verwerking die is uitgevoerd op basis van de toestemming tot aan de intrekking. 

  1. Recht om een klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit

Als u van mening bent dat de verwerking van uw persoonsgegevens in strijd is met de AVG, heeft u het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit onder art. 

 

Let ook op uw recht van bezwaar onder artikel 21 AVG:

 

  1. a) Algemeen: gemotiveerd bezwaar vereist

Vindt de verwerking van uw persoonsgegevens plaats?

- om ons doorslaggevende legitieme belang te beschermen (rechtsgrond volgens art. 6 lid 1 f) DSGVO) of

- in het algemeen belang (rechtsgrond volgens art. 6 lid 1 e) AVG),

u hebt het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie; dit geldt ook voor profilering op basis van de bepalingen van de AVG. 

In geval van bezwaar zullen wij uw persoonsgegevens niet langer verwerken, tenzij wij dwingende legitieme redenen voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of de verwerking dient voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van rechtsvorderingen. 

  1. b) Speciaal geval van directe reclame: een eenvoudig bezwaar is voldoende

Als de u betreffende persoonsgegevens worden verwerkt om directe reclame uit te voeren, hebt u het recht om op elk moment en zonder opgave van redenen bezwaar te maken tegen deze verwerking; dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. 

Indien u bezwaar maakt tegen de verwerking ten behoeve van direct marketing, zullen de op u betrekking hebbende persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden worden verwerkt. 

 

Verantwoordelijke voor gegevensverwerking:

Pulveri International GmbH, Wittelsbacher Str. 14, 82110 Germering, telefoon: 0211 - 301 22 404, shop@toner-cmyk.eu